หลักสูตร


ปริญญาตรี (ปวส.เทียบโอน)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  -วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
  -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  -วิศวกรรมอิเล็กทอรนิกส์และโทรคมนาคม
  -วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
  -วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 

สมัครเรียนออนไลน์


Top