มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก Internation Programs  
สมัครเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
facebook
youtube twitter
 

หลักสูตร


ปริญญาตรี (ปวส.เทียบโอน)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  -สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  -สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
  -สาขาวิศวกรรรมโลจิสติกส์
  -สาขาวิศวกรรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สมัครเรียนออนไลน์