หลักสูตร


อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ

คณะ

ค่าเล่าเรียนแต่ละชั้นปี
โดยประมาณ (บาท)

รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

ชั้นปีที่ 1
ภาคที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 36,900 288,050
 - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 36,900 288,050
 - การเงิน 36,900 289,550
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 36,900 289,550
 - การจัดการ 36,900 288,050
 - การจัดการอุตสาหกรรม 36,900 288,050
 - การจัดการโรงแรม 36,900 293,850
 - การจัดการการท่องเที่ยว 36,900 294,350
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36,900 295,550
 - การจัดการโลจิสติกส์ 36,900 288,050
 - การบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการภาค ส-อา)* 36,900 264,050
คณะบัญชี
 - บัญชี 37,500 306,050
 บัญชี (e-learning) 18,650 98,750
คณะเศรษฐศาสตร์    
 - เศรษฐศาสตร์ 36,300 264,650
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 41,500 270,850
 - ภาษาญี่ปุ่น 37,300 278,050
 - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 36,300 269,850
 - ภาษาจีน 41,500 286,450
 - สารสนเทศศึกษา 36,300 274,400
 - ภาษาอังกฤษและการแปล 36,300 268,850
 - ศิลปะการแสดง 36,450 277,200
 - การท่องเที่ยว 36,300 294,750
 - ภาษาเกาหลี 41,500 281,050
 - การจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 281,850
 - การจัดการประชุมฯ 36,300 274,850
 - ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 53,100 553,250
 หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง    
 - ภาษาญี่ปุ่น 24,700 136,650
 - ภาษาจีน 28,400 152,950
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28,400 135,200
 - ภาษาเกาหลี 24,200 152,950
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39,000 308,450
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40,500 306,750
 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 40,200 305,650
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38,300 303,350
 - การจัดการธุรกิจอาหาร 37,800 282,550
 - วิศวกรรมการเงิน 36,900 273,350
 - เว็บและโมบายเทคโนโลยี 38,400 299,450
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.    
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 41,400 191,700
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42,900 175,600
คณะนิเทศศาสตร์
 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
 - วารสารคอนเวอร์เจนซ์ 36,300 275,650
 - การการจายเสียงและแพร่ภาพ 39,900 304,850
 - ภาพยนตร์ดิจิทัล 36,300 283,850
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
 - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 36,300 269,150
 - การโฆษณา 39,900 297,150
 - การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 36,300 283,850
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 322,150
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 344,250
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 47,100 321,550
 - วิศวกรรมอุตสาหการ 45,800 324,050
 - วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 47,100 335,550
 - วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 46,400 316,750
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.    
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 236,750
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 50,300 285,100
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 43,800 278,750
 - วิศวกรรมอุตสาหการ 44,800 262,000
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ 36,300 264,850
วิทยาลัยนานาชาติ / International College
Foreigner
Bachelor of Business Administration
 - International Business Management 71,100 505,850
 - Marketing 71,100 505,850
 - Logistics Management 71,100 505,850
Bachelor of Accountancy
 - Accountancy Program 71,100 505,850
Bachelor of Arts Program
 - Business English 77,100 500,850
สำหรับนักศึกษาคนไทย
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 58,500 442,850
 - ธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500 442,850
 - การจัดการโลจิสติกส์ 58,500 442,850
คณะบัญชี
 - การบัญชี 58,500 442,850
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64,500 442,850
 * ค่าใช้จ่ายกรณีนักศึกษาไม่ต้องลงเรียนปรับพื้นฐาน    
วิทยาลัยผู้ประกอบการ    
 - สาขาวิชาผู้ประกอบการ 39,700 284,050

ที่มา : สำนักทะเบียนประมวลผล (8 มิถุนายน 2558)
 

สมัครเรียนออนไลน์

 

Top