หลักสูตร

อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1
(สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียน ภาคเรียน 0/2559)

คณะ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ชั้นปีที่ 1
ภาคที่ 0/2559 ภาคที่ 1/2559
เปิดเรียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ได้รับอุปกรณ์การเรียน iPad Mini4
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 17,700 28,250
 - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 17,700 28,250
 - การเงิน 17,700 28,250
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 17,700 28,250
 - การจัดการ 17,700 28,250
 - การจัดการอุตสาหกรรม 17,700 28,250
 - การจัดการโรงแรม 17,700 28,250
 - การจัดการการท่องเที่ยว 17,700 28,250
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17,700 28,250
 - การจัดการโลจิสติกส์ 17,700 28,250
คณะบัญชี
 - บัญชี 4 ปี ภาคปกติ 18,300 27,650
 - บัญชี ปวส.เทียบโอน ภาคปกติ ** 18,300 33,850
คณะเศรษฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์ (ทุกกลุ่มวิชา) 17,700 22,050*
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 17,700 32,250
 - ภาษาญี่ปุ่น 17,700 28,050
 - ภาษาไทย 17,700 22,050*
 - ภาษาจีน 17,700 32,250
 - สารสนเทศศึกษา 17,700 27,050
 - ภาษาอังกฤษและการแปล 17,700 28,050
 - ศิลปะการแสดง 17,700 22,050*
 - การท่องเที่ยว 17,700 27,050
 - ภาษาเกาหลี 17,700 32,250
 - การจัดการธุรกิจสายการบิน 17,700 27,050
 - การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจการพิเศษ 17,700 22,050*
 - ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 17,700 43,850
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,700 24,750*
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,700 25,050*
 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 17,700 28,350*
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17,700 24,050*
 - การจัดการธุรกิจอาหาร 17,700 23,550*
 - วิศวกรรมการเงิน 17,700 22,650*
คณะนิเทศศาสตร์
 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
 - วารสารศาสตร์ดิจิทัล 17,700 22,050*
 - การการจายเสียงและแพร่ภาพ 17,700 27,050
 - ภาพยนตร์ดิจิทัล 17,700 27,050
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
 - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 17,700 27,050
 - การโฆษณา 17,700 27,050
 - การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 17,700 22,050*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22,700 32,150*
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 - สาขาวิชาผู้ประกอบการ 17,700 30,450

* เป็นสาขาที่ได้รับทุนฉลาดเลือก ได้ส่วนลด 5,000 บาท เมื่อชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียน 0/2559 และภาคเรียน 1/2559 เต็มจำนวนภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
** นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. และเทียบโอน ปวส. และปริญญาตรีใบที่สอง ต้องชำระค่า iPad Mini 4 จำนวน 8,500 บาท

 

สมัครเรียนออนไลน์

อัตราค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับทุน Start-Up ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1
(สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาคเรียน 1/2559)

คณะ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ได้รับอุปกรณ์การเรียน iPad Mini4
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 36,900
 - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 36,900
 - การเงิน 36,900
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 36,900
 - การจัดการ 36,900
 - การจัดการอุตสาหกรรม 36,900
 - การจัดการโรงแรม 36,900
 - การจัดการการท่องเที่ยว 36,900
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36,900
 - การจัดการโลจิสติกส์ 36,900
 - การบริหารธุรกิจ (นอกเวลาทำการภาคเสาร์-อาทิตย์) 27,700*
คณะบัญชี
 - บัญชี 4 ปี ภาคปกติ 37,500
 - บัญชี ปวส.เทียบโอน ภาคปกติ *** 38,100
 - บัญชี ปวส.เทียบโอน (เสาร์-อาทิตย์) *** 38,100
 - ปริญญาตรีใบที่สอง (นอกเวลาทำการ) *** 28,900
 - บัญชี (e-learning) **** 18,650
คณะเศรษฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์ ทุกกลุ่มวิชา 31,300*
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 41,500
 - ภาษาญี่ปุ่น 37,300
 - ภาษาไทย 31,300*
 - ภาษาจีน 41,500
 - ภาษาอังกฤษและการแปล 37,300
 - ศิลปะการแสดง 31,300*
 - การท่องเที่ยว 36,300
 - ภาษาเกาหลี 41,500
 - การจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300
 - การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจการพิเศษ 31,300*
 - ภาษาจีนเพื่ออาชีพ/ภาษาและวรรณคดีจีน 2+2 53,100
 หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง (เสาร์-อาทิตย์) ***
 - ภาษาญี่ปุ่น 19,600**
 - ภาษาจีน 24,800**
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 24,800**
 - ภาษาเกาหลี 19,600**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 34,000*
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34,300*
 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 37,600*
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33,300*
 - การจัดการธุรกิจอาหาร 32,800*
 - วิศวกรรมการเงิน 31,900*
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ***
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33,100*
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34,600*
คณะนิเทศศาสตร์
 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน  
 - วารสารศาสตร์ดิจิทัล 31,300*
 - การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 36,300
 - ภาพยนตร์ดิจิทัล 36,300
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์  
 - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 36,300
 - การโฆษณา 36,300
 - การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 31,300*
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 41,400*
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 42,100*
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 42,100*
 - วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 42,100*
 - วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 41,400*
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ***  
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40,400*
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 44,300*
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 36,900*
คณะนิติศาสตร์
 - นิติศาสตร์ ทุกกลุ่มวิชา 34,100*
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 - สาขาวิชาผู้ประกอบการ 39,700
วิทยาลัยนานาชาติ/International College
 Foreigner  
 Bachelor of Business Administration  
 - International Business Management 70,500
 - Marketing 70,500
 - Logistics Management 70,500
 Bachelor of Accountancy  
 - Accountancy Program 70,500
 Bachelor of Arts Program  
 - Business English 70,500
 สำหรับนักศึกษาคนไทย  
 คณะบริหารธุรกิจ  
 - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500
 - สาขาวิชาการตลาด 58,500
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 58,500
 คณะบัญชี  
 - สาขาวิชาการบัญชี 58,500
 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 58,500

* เป็นสาขาที่ได้รับทุนฉลาดเลือก ได้ส่วนลด 5,000 บาท เมื่อชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียน 1/2559 เต็มจำนวน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
* ค่าใช้จ่ายกรณีนักศึกษาไม่ต้องลงเรียนปรับพื้นฐาน
** หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สองคณะมนุษยศาสตรและประยุกต์ศิลป์ ได้รับทุน startup ส่วนลด 5,000 บาท เมื่อชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 เต็มจำนวน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
*** นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส. และเทียบโอน ปวส. และปริญญาตรีใบที่สอง ต้องชำระค่า iPad Mini 4 จำนวน 8,500 บาท
**** นักศึกษาหลักสูตร บัญชี (E-learning) ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการขอรับ iPad Mini 4 ได้

 
   
ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล 4 เมษายน 2559


 

สมัครเรียนออนไลน์

 

Top