หลักสูตร

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยประมาณ

สมัครเรียนออนไลน์

คณะ

ค่าเล่าเรียนแต่ละชั้นปี
โดยประมาณ (บาท)

รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรโดยประมาณ

ชั้นปีที่ 1
ภาคที่ 1/1 ภาคที่ 1/2*
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 17,700 19,250 288,100
 - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 17,700 19,250 288,100
 - การเงิน 17,700 19,250 289,600
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 17,700 19,250 289,600
 - การจัดการ 17,700 19,250 288,100
 - การจัดการอุตสาหกรรม 17,700 19,250 288,100
 - การจัดการโรงแรม 17,700 19,250 293,900
 - การจัดการการท่องเที่ยว 17,700 19,250 294,400
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17,700 19,250 295,600
 - การจัดการโลจิสติกส์ 17,700 19,250 288,100
คณะบัญชี
 - บัญชี 17,700 19,850 306,100
 บัญชี (e-learning) 18,650 98,750
คณะเศรษฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์ 17,700 18,650 264,700
 - ภาคภาษาอังกฤษ 17,700 53,250 421,700
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 41,500 270,850
 - ภาษาญี่ปุ่น 37,300 278,050
 - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 36,300 269,850
 - ภาษาจีน 41,500 286,450
 - สารสนเทศศึกษา แผน ก 36,300 274,400
 - สารสนเทศศึกษา แผน ข 36,300 271,850
 - ภาษาอังกฤษและการแปล แผน ก 36,300 268,850
 - ภาษาอังกฤษและการแปล แผน ข 36,300 268,850
 - ศิลปะการแสดง 36,450 277,200
 - การท่องเที่ยว 36,300 294,750
 - ภาษาเกาหลี 41,500 281,050
 - การจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 281,850
 - การจัดการประชุมฯ 36,300 274,850
 หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง  
 - ภาษาญี่ปุ่น 24,700 136,650
 - ภาษาจีน 28,400 152,950
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28,400 135,200
 - ภาษาเกาหลี 24,200 152,950
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,700 21,350 308,500
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,700 22,850 306,800
 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 17,700 22,550 305,700
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17,700 20,650 303,400
 - การจัดการธุรกิจอาหาร 17,700 20,150 282,600
 - วิศวกรรมการเงิน 17,700 19,250 273,400
 - เทคโนโลยีเว็บและโมบาย 17,700 20,750 299,500
 - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 17,700 20,650 298,100
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.  
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,700 23,750 186,900
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,700 25,250 170,800
คณะนิเทศศาสตร์
 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน  
 - วารสารคอนเวอร์เจนซ์ 17,700 18,650 275,700
 - การการจายเสียงและแพร่ภาพ 17,700 22,250 304,900
 - ภาพยนตร์ดิจิทัล 17,700 18,650 283,900
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์  
 - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 17,700 18,650 269,200
 - การโฆษณา 17,700 22,250 297,200
 - การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม 17,700 18,650 270,700
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 322,150
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 344,250
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 47,100 321,550
 - วิศวกรรมอุตสาหการ 45,800 324,050
 - วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 47,100 -
 - วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 46,400 316,750
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.  
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 236,750
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 50,300 285,100
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 43,800 278,750
 - วิศวกรรมอุตสาหการ 44,800 262,000
คณะนิติศาสตร์ 36,300 264,850
วิทยาลัยนานาชาติ
 - สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 65,900 426,450
 - สำหรับนักศึกษาคนไทย 48,900 368,450
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 - สาขาวิชาผู้ประกอบการ 39,700 284,050

* ภาคเรียนที่ 1/2 เป็นค่าเล่าเรียนสำหรับ 4 วิชา กรณีนักศึกษาลงรายวิชาเพิ่มเติมต้องชำระค่าลงทะเบียนตามจำนวนหน่วยกิต
   (Update 27 เมษายน 2558)
 

สมัครเรียนออนไลน์

 

Top