หลักสูตร

อัตราค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับทุน Start-Up ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1
(สาขาวิชาที่เริ่มเรียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2559)

คณะ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ชั้นปีที่ 1
ภาคที่ 0/2559 ภาคที่ 1/2559
เปิดเรียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559
พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน เมื่อได้รับทุน Start-up 5,000-8,000 บาท
iPad Air 2 หากชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 เต็มจำนวน
คณะบริหารธุรกิจ
 - การตลาด 17,700 22,650
 - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 17,700 22,650
 - การเงิน 17,700 22,650
 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 17,700 22,650
 - การจัดการ 17,700 22,650
 - การจัดการอุตสาหกรรม 17,700 22,650
 - การจัดการโรงแรม 17,700 22,650
 - การจัดการการท่องเที่ยว 17,700 22,650
 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17,700 22,650
 - การจัดการโลจิสติกส์ 17,700 22,650
คณะบัญชี
 - การบัญชี 17,700 23,250
คณะเศรษฐศาสตร์
 - เศรษฐศาสตร์ 17,700 19,050
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,700 21,750
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,700 23,250
 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 17,700 22,950
 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17,700 21,050
 - การจัดการธุรกิจอาหาร 17,700 20,550
 - วิศวกรรมการเงิน 17,700 19,650
 - เทคโนโลยีเว็บและโมบาย 17,700 21,150
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.    
 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,700 24,800
 - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17,700 26,300
คณะนิเทศศาสตร์
 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน    
 - วารสารคอนเวอร์เจนซ์ 17,700 19,050
 - การการจายเสียงและแพร่ภาพ 17,700 23,850
 - ภาพยนตร์ดิจิทัล 17,700 19,050
 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์    
 - การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 17,700 19,050
 - การโฆษณา 17,700 23,850
 - การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ 17,700 23,850

สมัครเรียนออนไลน์

อัตราค่าเล่าเรียนเมื่อได้รับทุน Start-Up ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1
(สาขาวิชาที่เริ่มเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

คณะ

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (บาท)
ค่าเล่าเรียนปกติ เมื่อได้รับทุน Start-up 5,000-8,000 บาท
หากชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 เต็มจำนวน
พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน iPad Air2
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 41,500 33,500
 - ภาษาญี่ปุ่น 37,300 29,300
 - ภาษาไทย 36,300 28,300
 - ภาษาจีน 41,500 33,500
 - สารสนเทศศึกษา แผน ก 36,300 28,300
 - สารสนเทศศึกษา แผน ข 36,300 28,300
 - ภาษาอังกฤษและการแปล แผน ก 36,300 28,300
 - ภาษาอังกฤษและการแปล แผน ข 36,300 28,300
 - ศิลปะการแสดง 36,450 28,450
 - การท่องเที่ยว 36,300 28,300
 - ภาษาเกาหลี 41,500 33,500
 - การจัดการธุรกิจสายการบิน 36,300 28,300
 - การจัดการประชุมฯ 36,300 28,300
 หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง  
 - ภาษาญี่ปุ่น 24,700 24,700
 - ภาษาจีน 28,400 28,400
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28,400 28,400
 - ภาษาเกาหลี 24,200 24,200
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 38,400
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,100 39,100
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 47,100 39,100
 - วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 47,100 39,100
 - วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง 46,400 38,400
 หลักสูตรเทียบโอน ปวส.  
 - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 46,400 38,400
 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 50,300 42,300
 - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 43,800 35,800
คณะนิติศาสตร์
 - นิติศาสตร์ 36,300 28,300
วิทยาลัยนานาชาติ/International College
 Foreigner  
 Bachelor of Business Administration  
 - International Business Management 71,100 63,100
 - Marketing 71,100 63,100
 - Logistics Management 71,100 63,100
 Bachelor of Accountancy  
 - Accountancy Program 71,100 63,100
 Bachelor of Arts Program  
 - Business English 77,100 69,100
 สำหรับนักศึกษาคนไทย  
 คณะบริหารธุรกิจ  
 - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 58,500 50,500
 - สาขาวิชาการตลาด 58,500 50,500
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 58,500 50,500
 คณะบัญชี  
 - สาขาวิชาการบัญชี 58,500 50,500
 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 64,500 56,500
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 - สาขาวิชาผู้ประกอบการ 39,700 31,700


 

สมัครเรียนออนไลน์

 

Top