มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก Internation Programs  
สมัครเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
facebook
youtube twitter
 

ประมาณการค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2557

** สามารถชำระค่าเล่าเรียนในวันที่สอบสัมภาษณ์ได้ทันที **


คณะ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ(บาท)
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บริหารธุรกิจ  
  - ทุกสาขาวิชา 35,200
บัญชี  
  - ปกติ 4 ปี และ ปวส.เทียบโอน 35,800
  - ปริญญาตรีใบที่สอง-กลุ่มนอกเวลาทำงาน -
เศรษฐศาสตร์  
  - ทุกสาขาวิชา 34,600
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
  - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 39,800
  - ภาษาอังกฤษและการแปล 35,600
  - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 34,600
  - ภาษาญี่ปุ่น 35,600
  - ภาษาจีน 39,800
  - สารสนเทศศึกษา 34,600
  - การท่องเที่ยว 39,300
  - ศิลปะการแสดง 34,600
  - ภาษาเกาหลี 39,800
  - นวัตกรรมธุรกิจสายการบิน 34,600
  - การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 34,600
  - ภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง) 27,400
  - ภาษาญี่ปุ่น (ปริญญาตรีใบที่สอง) 22,200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 36,600
  - เทคโนโลยีเว็บและโมบาย 35,600
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36,700
  - คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 35,600
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35,600
  - การจัดการธุรกิจอาหาร 35,800
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 36,600
  - วิศวกรรมการเงิน 35,200
  หลักสูตรเทียบโอน ปวส.  
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์ 35,800
  - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 37,400
นิเทศศาสตร์  
   - ทุกสาขาวิชา 34,600
วิศวกรรมศาสตร์  
   - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 45,400
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 45,400
   - วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 44,100
   - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 44,700
   - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 41,200
   - วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง 44,700
  หลักสูตรเทียบโอน ปวส.  
   - วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 40,200
   - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 47,600
   - วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 38,900
   - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43,700
   - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38,900
นิติศาสตร์  
   - นิติศาสตร์ 34,600
วิทยาลัยนานาชาติ  
   - คณะบริหารธุรกิจ 48,200
   - คณะบัญชี 48,200