หลักสูตรและคณะ

  คณะบริหารธุรกิจ
 
สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
สาขาวิชาการเงิน (Finance)
สาขาวิชาการจัดการ (General Management)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (Hotel Management) ..สาขาใหม่ล่าสุด
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) ..สาขาใหม่ล่าสุด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) ..สาขาใหม่ล่าสุด
   
 
คณะบัญชี
 
กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ (Corporate Accounting)
กลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน (Auditing and Internal Auditing)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 
หลักสูตรนอกเวลาทำการ 2 หลักสูตร
(วันจันทร์-เสาร์ เรียนภาคค่ำ และวันอาทิตย์ เรียนเต็มวัน)
หลักสูตรสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ไม่เทียบโอน)
หลักสูตรสำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน)
 
หลักสูตรปริญญาที่สอง
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เรียนประมาณ 2 ปี) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
e-Learning สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เรียนประมาณ 2 ปี)
 
หลักสูตร 4 + 1 (5 ปี ได้ปริญญาตรีและโท)
   
 
คณะเศรษฐศาสตร์
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ..สาขาใหม่ล่าสุด
  ภาคภาษาอังกฤษ ..หลักสูตรใหม่ล่าสุด
   
 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)
สาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts)
สาขาวิชาภาษาเกาหลี (Korean)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)..สาขาใหม่ล่าสุด
สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ..สาขาใหม่ล่าสุด
(Convention, Exhibition and Event Management)
 
ปริญญาใบที่สอง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)
   
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industrial Product Development Technology) ..สาขาใหม่ล่าสุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมบาย (Web and Mobile Technology)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
(4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) แห่งแรกของประเทศไทย
(4+1 เรียน 5 ปี จบปริญญาตรีและโท)
   
 
คณะนิเทศศาสตร์
 
กลุ่มวิชาเอก วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Journalism)
กลุ่มวิชาเอก การกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting)
กลุ่มวิชาเอก ภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Media)..สาขาใหม่ล่าสุด
กลุ่มวิชาเอก การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Relation)
กลุ่มวิชาเอก การโฆษณา (Advertistig)
กลุ่มวิชาเอก การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture Marketing Communication)
กลุ่มวิชาเอก การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ (Creativity and Media Design)..อยู่ระหว่างดำเนินการ-
เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2558
   
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical and Energy Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย (Computer and Multimedia Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ (Industrial Engineering and Service System)
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronics and Telecommunication Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง (Rail and Emerging Business Management Engineering)..สาขาใหม่ล่าสุด
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์..สาขาใหม่ล่าสุด
   
 
คณะนิติศาสตร์..7 สาขากฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด
 
สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์ (Technology and Creative Business)
สาขาการค้าระหว่างประเทศ (International Trade)
สาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี (Capital Market Finance and Tax)
สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร (Convergence Media and Telecom)
สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic and Supply Chain)
สาขาธุรกิจแฟรนไซส์ (Franchise Business)
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)
   
  วิทยาลัยผู้ประกอบการ
 
สาขาวิชาการประกอบการ (Entrepreneurship)..สาขาใหม่ล่าสุด
   
  International Program
 
Bachelor of Accountancy
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Arts..New Program