หลักสูตรปริญญาโท-เอก

ฟิลเตอร์

หลักสูตร

เลือกเวลาเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการเงิน หอการค้าไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการเงิน

CEO MBA กลุ่มวิชาการประกอบการ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการประกอบการ

CEO MBA กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ

CEO MBA กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA – กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Entrepreneurship MBA – IE MBA

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Entrepreneurship MBA – IE MBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IE MBA) มีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งการออกแบบกระบวนการเรียนนั้นได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน จึงสามารถนำไปประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการในปัจจุบันซึ่งต้องการมีแนวทางในการบริหารแบบใหม่ๆ และประสงค์จะพัฒนาการจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Marketing MBA – IM MBA

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต iMBA – Innovative Marketing MBA – IM MBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IM MBA) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันของโลกธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคลองกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน และการแชร์ประสบการณ์จากนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Management for Executive – ME

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Management for Executive – ME

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Entrepreneurial Marketing – EM

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต eMBA – Entrepreneurial Marketing – EM

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ONLINE – กลุ่มวิชาการเงิน

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับประชาคมอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีชื่อเสียงทางด้านนธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจ ปูทางสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการทางการเงิน การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

หลักสูตรเน้นองค์ความรู้เชื่อมโยงศาสตร์ 3 ด้าน คือ การจัดการสมัยใหม่ การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามแนวทางการสอบวุฒิบัตรสากลด้านการตรวจสอบภายใน (CIA) การเรียนการสอนเน้นทักษะการตัดสินใจจากกรณีศึกษาปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

หลักสูตรเปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 โดยเน้นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีทางการเงิน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ การบริหารความเสี่ยง รูปแบบจำลองทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ Financial Risk Manager (FRM) หลักสูตรมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทางการเงิน อาทิ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจประกันภัย รวมถึงมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับภาคธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและความชำนาญจากวงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและทักษะการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ หลักสูตรได้ผสมผสานนิเทศศาสตร์และการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้หลักสูตรได้พัฒนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังการสื่อสารแบรนด์เพื่อพัฒนาความคิด รวมทั้งการบริหารจัดการตราสินค้า และตราองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บูรณาการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการจัดการธุรกิจสื่อ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, FinTech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน – FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้าน ทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างบูรณาการ หลักสูตรได้ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการสถานศึกษารวมถึงผู้บริหาร การศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อบริบทในการเปลี่ยนแปลงของสังคม องค์กร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์าการจัดการการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กร สามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) สามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)

หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอย่างมั่นใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นการสร้างผู้นำทางธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการงิน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หลักสูตรสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี ไม่เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หลักสูตรมุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านการเปิดเสรีทางการค้าระดับภูมิภาคอาเซียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดความต้องการนักวิชาการบัญชีที่มีความเข้าใจถึงผลกระทบของหลักการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะพัฒนาหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิตที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสตร์การบัญชีขั้นสูง

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี และการวิจัยประยุกต์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังเปิดรับทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 4 ปี

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)

International College

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) – MBA offshore (Yangon and Mandalay)

International College

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA) – MBA offshore (Yangon and Mandalay)

utcc PH.D.IN ECONOMICS – A bachelor graduate (4-years program)

International College

PH.D.IN ECONOMICS – A bachelor graduate (4-years program)

PH.D.IN ECONOMICS – A master graducate (3-years program)

International College

PH.D.IN ECONOMICS – A master graducate (3-years program)