พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559..
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญา
รายละเอียด วันที่ สถานที่
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา: เอกสารที่ใช้

รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
โปรดเขียนชื่อ–สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน


ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ
(ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคาร 1 ชั้น 2
(แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)
ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ

ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน และน้ำหนัก - ส่วนสูง ตามความเป็นจริง (เพื่อเตรียมขนาดชุดครุย) ใน ระบบบริการนักศึกษา
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้จาก คู่มือบนข่าวประกาศหน้าแรกของ website ระบบบริการนักศึกษา


25 ก.ย. 60 – 30 พ.ย. 60
(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น)

http://reg.utcc.ac.th
(บัณฑิตสามารถดูคู่มือการดำเนินงานในระบบบริการ)
วันชำระเงิน: เอกสารที่ใช้

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,050 บาท
(ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท และค่าแถบเกียรตินิยม 550 บาท)


25 ก.ย. 60 – 15 ธ.ค. 60
(กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

1. กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1
2. ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินได้ที่ ระบบบริการนักศึกษา หรือ เว็บไซต์กองการเงิน

วันรับชุดครุย 20 - 21 ม.ค. 61 หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมย่อย
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์ (9.00 - 12.00 น.)
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ (13.00 - 16.00 น.)
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9.00 - 12.00 น.
 • 13.00 - 16.00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันถ่ายภาพหมู่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์ (3 ก.พ. 2561)
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ (4 ก.พ. 2561)
พร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัย
วันซ้อมใหญ่
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์ (3 ก.พ. 2561)
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ (4 ก.พ. 2561)
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2561
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ห้องรายงานตัว
จะประกาศทางเว็บไซต์
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
 • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเศรษฐศาสตร์ (9 ก.พ. 2561)
 • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ (10 ก.พ. 2561)
พร้อมกันห้องรายงานตัว 11.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561
 • วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561
ห้องรายงานตัว
(ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)
วันคืนชุดครุย 17 - 18 ก.พ. 61 หอประชุมมหาวิทยาลัย