กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

* ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ-สถานที่-เวลา สอบสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า 1 วัน ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.utcc.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ตัวอย่างรูปถ่าย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด

5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)