กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2560

** สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร **

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

* ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ-สถานที่-เวลา สอบสัมภาษณ์ได้ล่วงหน้า 1 วัน ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.utcc.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ 1 ชุด

5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)