หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต M.Econ.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

เป็นหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งแรกที่เปิดสอนในประเทศไทย มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์ การดำเนินธุรกิจ และการวางนโยบาย เป็นหลักสูตรที่สอนให้คิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและอยู่บนโลกแห่งความจริง ผู้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรจึงมีกรอบคิดวิเคราะห์ที่แม่นยำ สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อตอบสนองทั้งต่อการดำเนินธุรกิจส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ