หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (Education Management)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี ด้วยจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้นำการศึกษาด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จึงเน้นไปที่การบริหารจัดการควบคู่กับความเข้าใจบริบททางการศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์สอนวิชาการจัดการการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร เป็นต้น ตัวอย่างวิชาที่เรียน ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาการจัดการนโยบายทางการศึกษาภาวะผู้นำทางการศึกษาการจัดการหลักสูตร การเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาการปฏิบัติการวิชาชีพการจัดการการศึกษา เป็นต้น