หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต M.Eng.

สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ (Business Engineering)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกร นักบริหารมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและสร้างระบบการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารจัดการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมและเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการแก้ปัญหาจริง