หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้านทั้งในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

1. กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยตลาดทุน การเงิน และภาษี

2. กลุ่มวิชากฎหมายว่าด้วยการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร

จุดแข็งของหลักสูตร

- สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะทาง

- เรียน Case Study จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง

- ศึกษาประเด็นทางกฎหมายจากสถานการณ์และคดีความที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม