หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Management for Executive – ME) และ (Entrepreneurial Marketing – EM) มุ่งเน้นการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นนักการตลาดเชิงประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง (startup) แต่ไม่ทราบว่าจะจัดการการตลาดอย่างไร สร้างยอดรายได้และกำไรอย่างไร และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างไร ทั้งนี้ การเรียนรู้เป็นรูปแบบของ workshop เพื่อทำการแก้ปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือธุรกิจรายใหม่ และสามารถทำแผนธุรกิจได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี