หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Innovative Entrepreneurship MBA - IE MBA) เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบของการเรียน การสอน เชิงนวัตกรรมด้านการจัดการ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Innovative Marketing MBA - IM MBA) เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบของการเรียน การสอน เชิงนวัตกรรมด้านการตลาด ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งการออกแบบกระบวนการเรียนนั้น ได้มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน ที่จะสามารถนำไปประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการในปัจจุบัน ที่ต้องการมีแนวทางในการบริหารแบบใหม่ๆ และต้องการที่จะพัฒนาการจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย โดยออกแบบตารางเรียนเฉพาะในวันเสาร์ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ทุกๆ วิชาที่เรียน จะถูกออกแบบให้มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทุกวิชา เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เป็นรายวิชา และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง แผน ก (วิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ที่มีประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมการประกอบการ

ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน สร้างความคิดต่างแบบมีนวัตกรรมให้คนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอย่างคุณได้