หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

หลักสูตร MBA แรกที่มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัยผ่านระบบ Hybrid Learning System ให้คุณเข้าใจธุรกิจอย่างรู้จริงเป็นเร็วแล้วความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่าย มีให้เลือกเรียนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์

กลุ่มวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศึกษาแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ความแตกต่างของบุคคล รูปแบบของกลุ่มในองค์การความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อองค์การ สาเหตุและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคคลในองค์การ