หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

หลักสูตร MBA แรกที่มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัยผ่านระบบ Hybrid Learning System ให้คุณเข้าใจธุรกิจอย่างรู้จริงเป็นเร็วแล้วความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่าย มีให้เลือกเรียนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์

กลุ่มวิชาการตลาด

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดในการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารองค์กรแบบองค์รวม รวมทั้งมีความเข้าใจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ผลกระทบสภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาด