หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

หลักสูตร MBA แรกที่มีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมนวัตกรรมสื่อการเรียนที่ทันสมัยผ่านระบบ Hybrid Learning System ให้คุณเข้าใจธุรกิจอย่างรู้จริงเป็นเร็วแล้วความสำเร็จก็เป็นเรื่องง่าย มีให้เลือกเรียนทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Online

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา ทฤษฎี รวมถึง กรณีศึกษาต่างๆ ด้วยตนเอง จากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยฯจัดเตรียมไว้ และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมมนา ดูงาน หรือฝึกงานภาคสนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรูปแบบของการสัมมนา กิจกรรมกลุ่ม เกมธุรกิจ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ วิชาละ 1 ครั้งคือ รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ จำนวน 7 ครั้ง และรายวิชาเอกสาขาการจัดการ จำนวน 7 ครั้ง

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตบุคลากรทางด้านสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้ มีทักษะ จริยธรรม และเป็นบุคลาการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และคาดหวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการเงิน