หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc.

วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมการเงินแห่งแรกของประเทศที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ผู้เรียนในหลักสูตรจะได้ศึกษาทฤษฎีทางการเงิน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง รูปแบบจำลองทางการเงิน และเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ Financial Risk Manager (FRM Licence)