หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณเพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอย่างมั่นใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เน้นการสร้างผู้นำทางธุรกิจ.... UTCC DBA