อัตราค่าเล่าเรียน / Rate

หลักสูตรภาษาไทย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการ 242,750*
กลุ่มวิชาการตลาด 242,750*
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 242,750*
กลุ่มวิชาการเงิน 242,750*
กลุ่มวิชาการประกอบการ 242,750*
กลุ่มวิชานวัตกรรมธุรกิจ 242,750*
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 242,750*
กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว 242,750*
กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม 242,750*

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA)

Innovative Entrepreneurship MBA - IE MBA 242,750*
Innovative Marketing MBA - IM MBA 242,750*

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (eMBA)

Management for Executive – ME 242,750*
Entrepreneurial Marketing – EM 242,750*

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online)

กลุ่มวิชาการจัดการ 242,750*
กลุ่มวิชาการตลาด 242,750*
กลุ่มวิชาการเงิน 242,750*

บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)

203,450

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 133,950

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.)

สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน 194,450
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 220,450
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 142,000

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 167,450

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng)

สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ 174,000
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 138,000

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

196,450

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 190,450

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D in Logistics)

สาขาวิชาโลจิสติกส์ 598,800

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.Com.Arts)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด 620,050

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 880,000
Graduate Degree Tuition Fees

Master of Business Administration (MBA)

Global MBA (Bangkok) THB303,194 ($8,536)
MBA offshore (Yangon and Mandalay) THB332,500 ($9,500)

Master of International Business Economics (MIBE)

THB152,650 ($4,297)

Master of Arts in Commerce and Business Law

THB251,450 ($7,814)

Ph.D. (Economics)

A bachelor graduate (4-years program) THB469,800 ($13,226)
A master graducate (3-years program) THB363,600 ($10,236)

* รวมค่ากิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานภายในประเทศ