ผู้บริหาร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

  Position: อธิการบดี

  Description:

  • Ph.D. (Economics) Washington State University, U.S.A.
  • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจวิเคราะห์และประเมินโครงการ)
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหาร Advance Management Program
   (AMP 178) Harvard Business School
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร

  Position: รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร

  Description:

  • นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

  Position: รองอธิการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร

  Description:

  • Ph.D. (Manufacturing Engineering)
   Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
  • M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing)
   Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
  • M.Ed. (Physics) Srikhanarintharawirot Prasanmit University
  • B.Ed. (Physics) Srikhanarintharawirot Bangsange University

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

  Position: รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

  Description:

  • Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods) University of Northern Colorado, U.S.A.
  • พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ-การวางแผนเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี

  Position: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  Description:

  • M.I.M. (Hotel and Tourism Management), Schiller International University, London, U.K.
  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • นายปรเมศ ส่งแสงเติม

  Position: รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Description:

  • M.Sc. (Electrical Engineering in Communications) Northeastern University, U.S.A.
  • B.Sc. (Electrical Engineering) Northeastern University, U.S.A.
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ

  Position: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  Description:

  • Ph.D. (Communication), University of Kentucky,U.S.A.
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์:นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานา ปัจฉิมนันท์

  Position: รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์

  Description:

  • Master Degree of Arts (สื่อสารการตลาด) (IMC) Emerson college,U.S.A
  • วารสารศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

  Position: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  Description:

  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตร Benchmarking ในการบริหารองค์กร รุ่นที่ 1
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 1
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT 3)

 • อาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

  Description:

  • บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ
   สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข
   สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักอธิการบดี

  Description:

  • ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Cert in English for Business Management, University of Central Lancshire, U.K.
  • Cert in Culture and Communication, University of Central Lancashire, U.K.

 • ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ

  Position: รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

  Description:

  • Ph.D. (Accounting and Finance) King's College London, UK
  • บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

 • ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Description:

  • Ph.D. (Library and Information Studies), University of Wisconsin-Madison , USA.
  • MS-C&I (Library and Information Technology) University of Wisconsin, Whitewater, USA.
  • กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 • ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร

  Description:

  • D.Eng. (Engineering Management), Southern Methodist University, U.S.A
  • M.S. (Operations Research), Western Michigan University, U.S.A
  • B.Eng. (Industrial Engineering), Honor, Rangsit University, Thailand

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนาฏ ไกรปัญญาพงศ์

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร

  Description:

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  Description:

  • สต.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • ดร.เอกธิป สุขวารี

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ

  Description:

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์

  Description:

  • Ph.D. in Mass Communication, The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A
  • Master of Science in Journalism, West Virginia University, U.S.A
  • Bachelor of Science in Public Relations, minors in Journalism and Marketing,
   Indiana State University, USA

 • อาจารย์นพดล ยุทธสุขประเสริฐ

  Position: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  Description:

  • บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บช.บ. ( บัญชีต้นทุน ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย