เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดเครื่องแบบนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2553
ดังนี้


นักศึกษาชาย

 • วันเรียนปกติ
  เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูกหรือผ้ามัน แบบเรียบ
  ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เสื้อเซิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
  คาดเข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาลที่มีหัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น
  ไม่เปิดปลายเท้า
 • วันที่มีการเรียนหรือฝึกวิชาทหาร
  ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้
 • วันที่มีการสอบและวันที่มีงานพิธี
  เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูกหรือผ้ามัน แบบเรียบ
  ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
  คาดเข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาลที่มีหัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ผูกเทคไทสีกรมท่าปักเครื่องหมาย
  มหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบไม่เปิดปลายเท้า

นักศึกษาหญิง

 • วันเรียนปกติและวันที่มีการสอบ
  เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่าแบบเรียบ ที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้หรือผ้ามัน
  ความยาวเสมอเข่าหรือคลุมเข่า เสื้อเซิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป แนวสาบเสื้อด้านหน้า
  ติดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านขวา ติดเข็มห้อยที่คอปกเสื้อ
  ด้านซ้ายให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง คาดเข็มขัดหนังสีดำหรือสีน้ำตาลที่มีหัวเข็มขัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าสวมที่มีสายรัดส้น
 • วันที่มีงานพิธี
  เครื่องแต่งกายเหมือนวันเรียนปกติ กลัดกระดุมเสื้อเม็ดบนสุดและสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบ
  ไม่เปิดปลายเท้า

หมายเหตุ

 • นักศึกษาหญิงมุสลิมหรือศาสนาอื่นที่ประสงค์จะแต่งกายตามหลักคำสอนศาสนา อนุโลมให้แต่งกาย
  เป็นไปตามหลักของศาสนานั้น ๆ
 • หัวเข็มขัด กระดุม เข็ม เข็มห้อยและเนคไทให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ในกรณีที่คณะกำหนดให้มีชุดปฏิบัติการให้สวมชุดปฏิบัติการทับเครื่องแบบนักศึกษา
  ได้เฉพาะที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 
เครื่องแบบนักศึกษาวันเรียนปกติ

เครื่องแบบนักศึกษา 1 เครื่องแบบนักศึกษา 2
 
เครื่องแบบนักศึกษาวันที่มีการสอบ

เครื่องแบบนักศึกษา 3 เครื่องแบบนักศึกษา 2

 
เครื่องแบบนักศึกษาวันที่มีงานพิธี (ชุดพิธีการ)

เครื่องแบบนักศึกษา 5 เครื่องแบบนักศึกษา 6
 
เครื่องแบบนักศึกษาชุดปฏิบัติการ (ใส่เฉพาะในชั่วโมงปฏิบัติการ)

เครื่องแบบนักศึกษา 7 เครื่องแบบนักศึกษา 8 เครื่องแบบนักศึกษา 9