Admissions

มหาวิทยาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยหอการค้าไทยแหล่งรวมนักธุรกิจชั้นนำ และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย เพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการ ผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมนำพาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเรียนในหลักสูตรใด ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจจากคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยา ลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย และนักธุรกิจจากองค์กรธุรกิจเอกชน และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง …การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกับที่นี่ ก็เปรียบเสมือนกับคุณได้ตัดสินใจแบบนักธุรกิจแล้วว่า…ที่นี่ดี คุ้มค่า และเหมาะสมกับการลงทุน

UTCC Enterprise

Undergraduate

ที่นี่มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการเป็นผู้ประกอบการ ทุกหลักสูตรผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปทำธุรกิจของตนเองระหว่างเรียนหรือหลังจบการศึก ษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถไปทำงานภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐได้เช่นกัน

ดูรายละเอียด

Graduate

เพราะทุกวันนี้ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหนือกว่า คือความได้เปรียบในโลกธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้จริงในเชิงลึก และรู้กว้างรอบด้านจากหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้คุณเป็นผู้นำมืออาชีพอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียด

International Programs

การแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างธุรกิจภายในประเทศด้วยกันแล้ว แต่เราต้องแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงให้ความสำคัญที่จะสร้างผู้นำ ผู้ประกอบการ และบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มที่

ดูรายละเอียด

ทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกเป็นประจำมากกว่า 600 ทุนต่อปี รวมทั้งมอบสิทธิพิเศษให้กับเครือญาติศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่นี่

ดูรายละเอียด

อัตราค่าเล่าเรียน

การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมและไม่หวังผลกำไร จึงทำให้สามารถกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

ดูรายละเอียด