อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของไทยขึ้น 3 กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและช่วยกันสืบสานสิ่งที่ดีนี้ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่
 
 
            1. การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 โดยเป็นการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งมีวงดนตรีไทยที่ผ่านเข้ารอบคักเลือกมาจากทั่วประเทศกว่า 20 วง เหลือเข้ารอบสุดท้าย 5 วง ได้แก่ วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จากกรุงเทพมหานคร วงนฤเทพวาทิน โรงเรียนวิสุทธิรังษี จากจังหวัดกาญจนบุรี วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จากจังหวัดสงขลา  วงราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว จากจังหวัดสมุทรปราการ วงสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จากจังหวัดนครราชสีมา โดยผลการประกวดปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่  วงราชวินิตบางแก้ว ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทบทเพลงพระราชนิพนธ์ อีกด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จากจังหวัดนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จากจังหวัดสงขลา และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ วงนฤเทพวาทิน โรงเรียนวิสุทธิรังษี จากจังหวัดกาญจนบุรี และ วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จากกรุงเทพมหานคร
 
2. กิจกรรม สืบสานงานศิลป์แผ่นดินไทย  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่านขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวด “ทูตวัฒนธรรม” ขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้แก่บุคคอื่นได้รับรู้และรับทราบผ่านการแสดงหรือความสามารถด้านต่างๆ โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ การะเกตุ จากคณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรรณิชา บุญนำ    จากคณะมนุษยศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัชดาภรณ์ สมศรี จากคณะบัญชี  และรางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวเพ็ญนภา ครุฑคาบแก้ว จากคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “ศิษย์ดีศรีแม่ไทร” ให้แก่นักศึกษาที่ช่วยเผยแพร่และช่วยส่งเสริมงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาตลอดปีการศึกษาอีกด้วย

            3. พิธีปิดการอบรมศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษานานาชาติ  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของไทยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชนชาติกวางสีได้ทำการแสดงวัฒนธรรมไทยในชุดต่างๆ ได้แก่ รำกลองอยาว เซิ้ง รำเชิญพระขวัญและอังกะลุง ซึ่งการแสดงชุดต่างๆ ได้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมให้กำลังใจได้เป็นอย่างมาก

เรื่อง – ภาพ  : นายอรรณพ ใจชุ่ม

ประมวลภาพ  "อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"