รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท


รับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดังต่อไป หลักสูตร International Programs « Admission Dates: « Interview: Master of Business Administration in International Business Management : Global MBA (Evening Course) « Admission Dates: 30 Aprit 2008 « Interview: Master of International Business Economics : MIBE (Sat - Sun Course) International Business Economics Program (36 Credit) « Admission Dates: 30 MAR 2008 « Interview: Sat. March 22,2008 « Requirement : The applicant must meet the following requirements to be eligible to apply for an admission : 1. Obtain an undergraduate degree or equivalent from an educational institution officially accredited by the Office of Civil Service Commission. 2. Obtain a G.P.A. of 2.5 or higher and/or 3. Have at least one year working experience preferably related to the field of international business. เอกสารการสมัคร 1. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ 2. สำเนาทรานสคริปปริญญาตรี 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 6. ใบรับรองแพทย์ (เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง) การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อทุกหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร สถานที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 4 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th และติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2697-6884 – 6 ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. Graduate studies ติดต่อสอบถาม / Contact บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126 /1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร : 0-26976000 ต่อ 6884-7