12 สิงหา คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน


เมื่อวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จัดกิจกรรม “12 สิงหา คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน” เนื่องในเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี ที่เวียนมาครบอีกวาระหนึ่ง  พิธีเริ่มต้นโดย  ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลและนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ต่อด้วยการรำถวายพระพรของนักศึกษาจากชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ และเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงบุพพการีชน ระลึกถึงพระคุณของแม่ ระลึกถึงพระคุณแม่ทางสโมสรนักศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงความรักและความกตัญญูต่อผู้เป็นแม่ โดยจัดให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะมอบดอกมะลิให้แก่คุณแม่ของตนเองเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่ และ ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานในพิธี  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดร้องเพลงวันแม่  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มไปทั้งหอประชุม

 รายชื่อผู้เข้าประกวดร้องเพลง วันแม่ “จากใจมอบให้แม่”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- นายธนวัฒน์ ประเสริฐวุฒิ                            คณะนิเทศศาสตร์                ชั้นปีที่ ๒                            
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเพลง เด็กบ้านนอก
- นายอดิศักดิ์ ซาเล                                            คณะนิเทศศาสตร์                ชั้นปีที่ ๒                             
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากเพลง ค่าน้ำนม
- นางสาวภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี                     คณะบริหารธุรกิจ                ชั้นปีที่ ๔              
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากเพลง คือหัตถาครองพิภพ

ประมวลภาพ  "12 สิงหา คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน"