ธุรกิจก้าวกระโดดในยุคดิจิตอลวิวัฒน์

ขอเชิญร่วมงาน โครงการสัมมนาวิชาการ

หัวข้อ : Digital Evolution : Fast Forward your Business

(ธุรกิจก้าวกระโดดในยุคดิจิตอลวิวัฒน์)

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.30-17.30 น. 
ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ อันจะนำมาซึ่งความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://DigitalEvo.utcc.ac.th