ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา

รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560  สำหรับบุคคลที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา และมอบทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท รวมจำนวน 100 ทุน (โปรดดูชนิดกีฬา)โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติดีเด่นด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของชาติ หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ  ,เป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผู้สมัครที่สนใจต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา, สำเนาใบรับรองการเป็นนักกีฬาหรือสำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ