ทุนรัตนมงคล


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
  2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5  ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีผ่านการสอบคัดเลือก

        นักเรียนจะต้องนำผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 มายื่นให้แก่ทางมหาวิทยาลัย ในวันขึ้นทะเบียนและทำสัญญารับทุน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนรัตนมงคล

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

  1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เฉพาะภาคต้น และภาคปลาย (หลักสูตรแบบทวิภาค) ภายในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่เกิน 4 ปี
  2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ