ทุนนาฏศิลป์


รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนนาฏศิลป์
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน ๒๔ ทุนต่อปี


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง

๒. มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ

๓. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี

๕. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ

เงื่อนไขการรับทนการศึกษา
๑. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

๒. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป

๓. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา

๔. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ

๕. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ

๖. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

๗. ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๒. มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์และมีหลักฐานรับรองความสามารถ

๓. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและ/หรือได้คะแนน TOEFL ๕๕๐ หรือ IELTS ๖.๐ สำหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ

๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี

๕. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ


เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
๑. ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

๒. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยฯ กําหนด

๓. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือมหาวิทยาลัยฯ
๔. ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ

หลักฐานการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาใบรบ. หรือใบเกรดแสดงผลการเรียน

๕. แฟ้มสะสมผลงานให้นำมาวันสอบปฏิบัติ

๖. ค่าสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท

 

คลิก รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

 

เปิดรับสมัคร วันนี้ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙

สอบภาคปฏิบัติ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

สอบสัมภาษณ์ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

รายงานตัวพร้อมเซ็นสัญญาทุน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ รายชื่อจะประกาศผ่านทางเว๊บไซต์ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และติดประกาศหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๑

 

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ