ทุนผู้นำนักเรียน


คุณสมบัติของผู้สมัครทุนผู้นำนักเรียน

สำหรับผู้สมัครที่เคยหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครทุนผู้นำนักเรียน
>> กรอกใบสมัครออนไลน์

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

กำหนดการ

กรอกใบสมัครออนไลน์ วันนี้ - 13 ตุลาคม 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประกาศผลผู้รับทุนฯ 20 ตุลาคม 2560
รายงานตัว 2-7 เมษายน 2561

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว 3 ใบ
  • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 17.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS จ่าหน้าถึง

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ทุนผู้นำนักเรียน)
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-697-6767

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ