รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภททุนนักกีฬา

 

เลื่อนการประกาศผลการพิจารณาทุนฯ เป็น วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
โปรดติดตามรายละเอียดทางWebsite ต่อไป

 

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ