ศิษย์เก่าดีเด่น

คุณกีรติ ยวงใย

“ที่ผมประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ เพราะที่นี่สอนให้นักศึกษามีคุณภาพและมีคุณธรรม”

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ