แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ปี 4


แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า ปีที่4  แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี ความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครส่งแผนธุรกิจเกี่ยวกับ “ธุรกิจในฝัน” หากแผนธุรกิจของผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว และมีสิทธิได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิไปทัศนศึกษาต่างประเทศ 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โทร. 02-697-6152

http://utcc2.utcc.ac.th/bizcamp/

 

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด