คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดงาน พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์ขอเชิญร่วมน้อมรำฦก ๑ ปีแห่งการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในงาน "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ถวายในหลวงร.9

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๒.๐๐-๑๒.๕๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๕๐-๑๓.๐๐ น. อาลยพจน์"พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์"
                         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ธรรมเนียมงานพระเมรุของเมืองไทย
                         ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. การเดินทางของมโนทัศน์ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ในสังคมไทย
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
๑๕.๓๐-๑๕.๔๐ น. พิธีปิดและฉายรูปหมู่

หมายเหตุ 
๑.ไม่เสียค่าลงทะเบียน
๒.อาจารย์และนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมงานได้ 
๓.นักศึกษาได้ชั่วโมงกิจกรรม ๓ ชั่วโมง
๔.คุณครูที่สนใจพานักเรียนเข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถแจ้งทางคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ได้  ทางผู้จัดต้องการทราบจำนวนเพื่อจัดอาหารรับรองได้ทั่วถึง

Training & Seminar

เวิร์คชอพพื้นฐานการแสดงระยะสั้น 2 วัน

ดูรายละเอียด

โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียด