UTCC Accounting Competition


ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

Training & Seminar

เวิร์คชอพพื้นฐานการแสดงระยะสั้น 2 วัน

ดูรายละเอียด

โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียด