เนื่องด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักจนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและไม่สะดวกในการสัญจร จึงขอประกาศเลื่อนการบรรยายพิเศษออกไป และ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง


คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ คณะมนุษยศาสต์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญ ฟังบรรยายพิเศษ ๐ห้องเรียน กลับด้านกับการทำวิจัย"  โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19  ตุลาคม  2560  เวลา  9.30-11.30 น. ห้อง  5503 อาคาร 5 ชั้น 3   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ลงทะเบียน ได้ที่ 

https://goo.gl/forms/9LE6QjK5Pf5a1h1y2

Training & Seminar

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียด

โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

ดูรายละเอียด