สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ


สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการแปล ครั้งที่ 5  "การแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน หนัง เพลง และแอป"  ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยม  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องเรียน 3  อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด