สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ


สาขาภาษาอังกฤษและการแปล คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการแปล ครั้งที่ 5  "การแปลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ผ่าน หนัง เพลง และแอป"  ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยม  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องเรียน 3  อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

Training & Seminar

ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60

ดูรายละเอียด

โดยคุณศีลวัต ศินติวิสัฏฐ์

ดูรายละเอียด