เชิญฟังการนำเสนอผลงานวิจัยผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยTraining & Seminar

ธุรกิจ การค้า และบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

ดูรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย 21900 บาท

ดูรายละเอียด