การประชุมทางวิชาการระดับชาติ บริหารธุรกิจ/บัญชี ครั้งที่ 6


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6
The 6th Annual National Conference on Business and Accounting

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ncba.utcc.ac.th/index.php

 

Training & Seminar

เวิร์คชอพพื้นฐานการแสดงระยะสั้น 2 วัน

ดูรายละเอียด

โดย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

ดูรายละเอียด