มาฟังการบรรยายโล้สำเภากับจินดามณีกันไหม


การบรรยายเรื่อง
“โล้สำเภากับจินดามณี”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้อง IDE Learning Space อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
และ Vespada Academy

บรรเลงเดี่ยว : ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อ
๑.”อ่าน” จินดามณี
๒.บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทย

รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(งานนี้เราจำกัดจำนวน เพราะได้ห้องประชุมเล็ก เมื่อครบตามจำนวนแล้ว เราจะปิดลิงก์ ดังนั้น เมื่อลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาไปร่วมงานตามที่แจ้งไว้นะครับ)

ลงทะเบียนที่ลิงก์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้

https://goo.gl/forms/K1cOFRYeKiZLU3163

Training & Seminar

12-13 พฤษภาคม 2561 นี้

ดูรายละเอียด

เจ้าของ Brand NR Nanofiber Sport

ดูรายละเอียด