ศูนย์ Apple Regional Training Centre เปิดอบรมหลักสูตร Mobile Programming with Swiftศูนย์ Apple Regional Training Centre เปิดอบรมหลักสูตร Mobile Programming with Swift (18 ชม.) สำหรับครูและผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift สำหรับอุปกรณ์ iOS โดยเนื้อหาและรายละเอียดที่น่าสนใจในการอบรม ประกอบด้วย

การใช้ Swift Playgrounds เพื่อสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- การคิดเชิงประมวลผลและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การสอนพื้นฐานการ Coding ด้วย Swift Playgrounds
- iPad Apps ที่น่าสนใจสำหรับพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม

Xcode และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift
- Apple Developer Program และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift
- แนวทางการใช้เอกสารประกอบการสอนเพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift
- การเรียนรู้โครงสร้างของภาษา Swift ด้วย Playground
- Xcode และการใช้ Teacher Guide

การพัฒนาแอพสำหรับอุปกรณ์ iOS ด้วยภาษา Swift
- Xcode และ Interface Builder
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- สถาปัตยกรรมแบบ Model-View-Controller 
- การพัฒนา Single View App สำหรับอุปกรณ์ iOS 
- การพัฒนา Multiple View App สำหรับอุปกรณ์ iOS 
- การพัฒนา Table View App สำหรับอุปกรณ์ iOS

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกอบรม Apple Regional Training Centre แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบทเรียน iTunes U พร้อมสื่อประกอบการสอน สำหรับการเรียนการสอน ระยะเวลา 15 สัปดาห์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนา iOS Application ด้วยภาษา Swift”

วัน เวลา และสถานที่: 
วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:00 - 16:00 น. 
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Apple Regional Training Centre
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(จำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง)

อัตราค่าบริการในการอบรม:
ปกติ 8,000 บาท พิเศษ เหลือเพียง 6,000 บาท/ที่นั่ง

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ 
https://goo.gl/tWR5CJ

Training & Seminar

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ

ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษาแนใหม่ พิชิตวัยรุ่น

ดูรายละเอียด