ปริญญาโท - เอก

ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชาโลจิสติกส์
   
ปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
CEO MBA
MBA ONLINE
สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก
   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์
   
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการบัญชี
   
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาวิชาการภาษีอากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
สาขาวิชาการภาษีอากร

Training & Seminar

วิทยาลัยผู้ประกอบการ ขอเชิญสัมมนา ผู้ประกอบการสู่สากล วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ หอประชุม ม.หอการค้าไทย

ดูรายละเอียด

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดูรายละเอียด