ปริญญาโท - เอก

ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชาโลจิสติกส์
   
  หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
   
  International Program
 
PH.D.IN ECONOMICS
   
ปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
CEO MBA
MBA ONLINE
Innovative Entrepreneurship – IE MBA
   
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
   
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
   
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   
International Program
 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GLOBAL MBA)
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS (MIBE)
MASTER OF ARTS IN COMMERCE AND BUSINESS LAW (MA)
   

Training & Seminar

ไขข้อข้องใจทุกๆปัญหา และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ ฝึกสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษา

ดูรายละเอียด

เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม หรือนำเสนอผลงานวิชาการ

ดูรายละเอียด