ปริญญาโท - เอก

ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
สาขาวิชาโลจิสติกส์
   
ปริญญาโท
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
CEO MBA
MBA ONLINE
สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก
   
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการบัญชี
   
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
สาขาวิชาการภาษีอากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์
   
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชานิติศาสตร์
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
สาขาวิชาการภาษีอากร

Training & Seminar

โครงการอบรมเชิงกฺบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นกลางโดยใช้ SPSS

ดูรายละเอียด

คณะนิติศาสตร์ เชิญร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกิจการ

ดูรายละเอียด