กรรมการสภา


 • ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • ดร.อาชว์ เตาลานนท์

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • นายประมนต์ สุธีวงศ์

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย


 • ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • ดร.สมภพ อมาตยกุล

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • ดร.สวราช สัจจมาร์ค

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายฉัตรชัย บุญรัตน์

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายศุภชัย เจียรวนนท์

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

  ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย


 • นายกลินท์ สารสิน

  นายกสภามหาวิทยาลัย

 • นายเกริกไกร จีระแพทย์

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • นายวิชัย อัศรัสกร

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายภูมินทร์ หะรินสุต

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • Mr.Harald Link

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายปรัชญา สมะลาภา

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง (อาจารย์ประจำ)

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี)

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย