กรรมการสภา

 • ดร.โพธิพงษ์ ล่ำซำ

  Position: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์

  Position: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • ดร.อาชว์ เตาลานนท์

  Position: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • นายประมนต์ สุธีวงศ์

  Position: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

  Position: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์

  Position: ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • ดร.สมภพ อมาตยกุล

  Position: ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ

  Position: ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายปราโมทย์ โชติมงคล

  Position: ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

 • นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

  Position: นายกสภามหาวิทยาลัย

 • นายเกริกไกร จีระแพทย์

  Position: อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นางดอริส วิบุลศิลป์

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ดร.สวราช สัจจมาร์ค

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายวิชัย อัศรัสกร

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายกลินท์ สารสิน

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • นายฉัตรชัย บุญรัตน์

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี)

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง (อาจารย์ประจำ)

  Position: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร

  Position:เลขานุการสภามหาวิทยาลัย