กองทุนกู้ยืม


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. กองทุน กยศ. 

2. กองทุน กรอ. รายชื่อสาขาวิชาที่สามารถกู้กองทุน กรอ./กยศ. ปีการศึกษา 2559


กยศ. กรอ.
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  คณะบัญชี
- ทุกสาขาวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์
- ทุกสาขาวิชา
 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาเกาหลี
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
คณะนิเทศศาสตร์
- ทุกกลุ่มวิชา
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะนิติศาสตร์
- ทุกกลุ่มวิชา
 
วิทยาลัยนานาชาติ
- บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
วิทยาลัยนานาชาติ
- บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- บัญชี
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- สาขาวิชาผู้ประกอบการ
 

Student Success Guide

ชวลิต จัทร์นิฤทัย

คุณอนันตศักดิ์ ผดุงสรรพ