สิ่งอำนวยความสะดวก


การเรียนแบบ Hybrid

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน UTCC Hybrid Learning System มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมูลค่าหลายร้อยล้านบาท และกำลังพัฒนาไปสู่ UTCC iHybrid โดยอาศัยระบบ iTunes U ซึ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นแห่งแรก เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษานอกห้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วนำความรู้มาอภิปรายในห้องเรียน โดยอาจารย์สามารถขยายกิจกรรมในชั้นเรียนที่เรียกว่า Challenge based Learning ซึ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาจากธุรกิจจริง พร้อมทั้งสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประมวลความรู้ และเก็บคะแนนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีบทเรียน e-Learning ที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดบทเรียนเพื่ออ่านก่อนเข้าเรียน ทุกรายวิชาจากอุปกรณ์ไอทีที่มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาไว้ใช้เรียนตลอด 4 ปี และจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อสำเร็จการศึกษา ส่วนอาจารย์สามารถปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหวังที่จะให้ UTCC iHybrid สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


  การเดินทาง

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง นักศึกษาสามารถใช้เวลาเพียง 5 นาที ในการเดินทางด้วยรถประจำทางจากมหาวิทยาลัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดต่อรถสาธารณะ สายต่างๆ และรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อเดินทางเข้าเมือง หรือเดินทางเพียง 2 นาที ถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง โดยมหาวิทยาลัยจัดบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าโดยสารฟรีบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกสบายให้นักศึกษามากขึ้นในการเดินทางเข้า-ออก

  บริการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูง 100 Mbps. ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้รหัสนักศึกษา log-in เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตจาก iPad หรือ Notebook ได้ไม่จำกัดเวลา นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในระบบ Mac OS และ Window OS ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ รวมถึงบริการห้อง คอมพิวเตอร์

  สำหรับนักศึกษานอกเวลาเรียนสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูล ทำรายงาน พิมพ์ รายงาน รวมถึงให้บริการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บริเวณอาคาร 7 ชั้น 4 โดยมี คอมพิวเตอร์ให้บริการมากถึง 550 เครื่อง เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30- 19.30 น.

  สำนักหอสมุดกลาง

  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อประกอบการเรียนหรือเพื่อ เสริมสร้างความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ โดยมีระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาหนังสือ ทั้งนี้บริการของหอสมุดกลาง ประกอบไป ด้วยตำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ CD-Rom บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ห้อง Study Room บริการ จองหนังสือ บริการช่วยค้นคว้า ถ่ายเอกสาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยใช้ระบบ Barcode ในการยืม-คืนหนังสือ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ หอสมุดกลาง เปิด บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-19.45 น. และวัน อาทิตย์ 10.00-15.00 น.

  ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยมีศูนย์อาหาร Food Fair บริเวณอาคาร 6 ชั้น 1 สำหรับบริการอาหารนานาชนิดในช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็น สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกสุขลักษณะและสะดวกสบาย ติดเครื่องปรับอากาศ มีร้านอาหารมากกว่า 10 ร้านค้า ให้เลือกรับประทาน เปิดบริการตั้งแต่ 7.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ นอกจากนี้รอบนอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารที่อร่อยได้มาตรฐานหลากหลายประเภท รวมถึงร้านอาหารอิสลามที่ปรุงอาหารถูกตามหลักศาสนา

  บริการด้านสุขภาพและกีฬา

  ในด้านของการดูแลสุขภาพร่างกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนในวงเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ประจำทุกวัน ณ อาคาร 11 ชั้น 1 เพื่อให้บริการนักศึกษา และบุคลากรที่เจ็บป่วยในระหว่างวันเรียน โดยมีบริการตรวจ ร่างกาย ยารักษาโรค ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

  ส่วนด้านกีฬา มหาวิทยาลัยมีบริการห้องออกกำลังกาย สำหรับนักศึกษา ณ อาคาร 7 ชั้น 1 สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส โต๊ะปิงปอง และบริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ไม้และลูกเทนนิส ไม้และลูกเทเบิลเทนนิส เป็นต้น

  หอพัก

  กองสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหอพัก บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยจะคัดเลือกเฉพาะหอพักที่ได้ มาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้องตาม กฎหมายและสะดวกปลอดภัย สำหรับนักศึกษา ทั้งนี้สอบถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา ได้ที่ โทร. 02-697-6921 หรือดู รายชื่อพร้อมรายละเอียดหอพักที่ www.utcc.ac.th

  กิจกรรมนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา บุคลิกภาพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และความใส่ใจต่อสังคม จึงมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมีชมรมสำหรับให้นักศึกษาทำกิจกรรม อาทิ ชมรมเชียร์ ชมรมดนตรีสากล ชมรมการละคร ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมอาสาพัฒนา ชนบท ชมรมมุสลิม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

  Student Activity Field

  แหล่งรวมนักศึกษาได้พบปะพูดคุย หรือ ทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกันอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเล่นกีฬาฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กิจกรรม เชียร์ เป็นต้น

  ระบบรักษาความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยจัดระบบพนักงานรักษาความปลอดภัย และระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกทุกอาคาร เพื่อป้องกัน ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

  UTCC Star ดูทั้งหมด

  DJ. บุ๊คโก๊ะ

  กุ๊กกิ๊ก กชกร