เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 
การแต่งกายนักศึกษาชาย

การแต่งการนักศึกษาชาย
 
การแต่งกายนักศึกษาหญิง

การแต่งกายนักศึกษาหญิง