บันทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


การลงทะเบียนเรียนวิชาปรับความรู้พื้นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (รอบที่ 2)
ปีการศึกษา 2560

(บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกกรณี)
นักศึกษาต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 9,200 บาท และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับความรู้พื้นฐาน (ตามตาราง)
โดยปริ้นใบ Pay in Slip ชำระค่าแรกเข้าไปยื่นชำระเงินที่ธนาคาร (รายละเอียดตามใบ Pay in Slip)
หรือชำระเงินที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 ภายในวันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
(การเงินปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
เปิดเรียนปรับความรู้พื้นฐาน วันที่ 10 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560