บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 5503 อาคาร 5 ชั้น 5