โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจระดับสูง ( พศส.) : ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0”ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ประจำปี 2560 ( อบรม 30 ชั่วโมง ) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจระดับสูง ( พศส.) : ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เศรษบกิจไทยในปัจจุบัน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีต่อภาครวมเศรษฐกิจและทิศทางของประเทศไทย ทั้งภาครับและเอกชน ตลอดจนสามารถวิเคราะหืแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยภายในการอบรมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สื่อข่าวฯ ที่เข้าร่วมในการอบรมฯ ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560