มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์สอบมาตรฐานดิจิทัล ICDLรศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    รับมอบใบประกาศนียบัตร การจัดตั้งเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ ด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL  โดยศูนย์พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและจัดสอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล ICDL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล ไทยแลนด์  4.0   เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2560  ณ ห้อง IDE Center