บรรยากาศห้องเรียน ความหลากหลายทางเพศ"วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระดับความเข้าใจและยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศก็แตกต่างกัน" ขอบคุณ ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง จากคณะนิเทศศาสตร์  ให้เกียรติที่มาบรรยายเรื่องวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ลงทะเบียน เรียน ในวิชานี้ GE367